วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันายน 2559

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญพิเศษ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบิน)
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  163,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ครบคุมอากาศ (PIC) กับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง (Widebody) จำนวน 2 แบบ
1.2 มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4
1.3 มีชั่วโมงบินตำแหน่ง PICกับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง ตามข้อ 1.1 ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) รวมมากกว่า 4,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกและใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ยังไม่หมดอายุ
ข. มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง (Wide body) มากกว่า 2 แบบ
ค. เคยทำหน้าที่ครูการบินเปลี่ยนแบบหรือผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน
ง. เคยทำงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)
2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์)
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  163,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคู่มือปฏิบัติการบินกำหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operations) ในการบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) จำนวน 1 แบบ
2.2  มีหรือเคยมี Aviation English proficiency level อย่างน้อย ระดับ 4
2.3 มีชั่วโมงบินตำแหน่ง PIC กับเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 2.1 ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า 1,500 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. ใบอนุญาตนักบินเฮลิคอปเตอร์เอกและใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ยังไม่หมออายุ
ข. มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคู่มือปฏิบัติการบินกำหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicre Operations) ในการบินแบบ Viaual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight (IFR) มากกว่า 1 แบบ
ค. เคยทำหน้าที่ครูการบินเปลี่ยนแบบหรือผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน
ง. เคยทำงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)
3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  163,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเคื่องบิน (Wide body หรือ Narrow Body) ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine จำนวน 2 แบบ
3.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินตามข้อ 3.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักยเครื่องบินดังกล่าว อย่างน้อย 15 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
3.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
3.4 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเครื่องบิน (Wide body หรือ Narrow Body) ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine มากกว่า 2 แบบ
ข. เคยทำหน้าที่ครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ
ค. เคยทำหน้าที่นายช่างประจำสถานี (Line Station) บำรุงรักษา เครื่องบินตามข้อ 3.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ
ง. เคยทำงานหรือร่วมทำงานด้านการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องบินที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ
4. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  163,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbnt จำนวน 1 แบบ
4.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 4.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight ) ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว อย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
4.4 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine มากกว่า 1 แบบ
ข. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine แบบหลายเครื่อง
ค. เคยทำหน้าทีครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศประไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดุแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ
ง. เคยทำหน้าที่นายช่างประจำสถานี (Line Station) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 4.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ
จ. เคยทำงานหรือร่วมทำงานด้านการวางแผนการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ
5. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน  (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Enging)
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  120,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
5.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Raying) เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine
5.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินตามข้อ 5.1 ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 15 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
5.4 คุณสมบัติที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ก. เคยทำหน้าที่ครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ
ข. เคยบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์
ค. มีศักยบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine และเคย บำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 9 กันายน 2559 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตำแหน่งที่สมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวข้องและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th หรือสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในช่องทางต่อไปนี้
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
– ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0 2281 1460
– ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruitment.mot@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
                            ______________________________________
             จำหน่ายแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อ         โทร 091-4183616          Line ID : film-mii                                                                                     
-แบบไฟล์ PDF (ส่งทางเมลล์) นำไปปริ้นอ่านได้เลย ราคา 399 บาท 
-แบบหนังสือ+MP3 ส่งEMS (ทางไปรษณีย์) ราคา 799 บาท 
-แบบไฟล์เสียง MP3 (ส่งทางเมลล์) ราคา 299 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)   


                                                               
               โอนเงินแล้วแจ้ง 
โทร 091-4183616   หรือ  Line ID : film-mii


ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
www.sobtestthai2.blogspot.com/?view=snapshot
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น